Municipal Officials

THE MUNICIPAL OFFICIALS

CLAUDIO C. BONIOR                        Municipal Mayor

JONATHAN T. REYES                       Municipal Vice Mayor

SANGGUNIANG BAYAN MEMBERS:

1.  Lorenzo A. Boncales Municipal Councilor
2.  Moises A. Nuez Municipal Councilor
3.  Manuel T. Gara Municipal Councilor
4.  Rogaciano C. Garay Municipal Councilor
5.  Maria Jubilin F. Tiogangco Municipal Councilor
6.  Victor R. Boncales Municipal Councilor
7.  German G. Luzon Sr Municipal Councilor
8.  Paulino P. Butal Sr Municipal Councilor
9.  Fausto Bustillos President, Liga ng mga Barangay
10. Pablo Francis Boncales President, Pambayang Pederasyon ng mga SK

Back